தளர்ந்து விடாதீா்கள்!
வாழக்கையில் எப்போதுமே
இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கும்.
#Sonawin #இனிய_காலை_வணக்கம்!