வார்த்தைகளை அளந்து பேசினால், நெருங்கிய உறவுகளின் விரிசலை தவிர்த்திடலாம்டா அம்பி.