கொடுத்து வாழுடா அம்பி!
பிறரை கெடுத்து வாழாதேடா அம்பி!